สินค้า

 • การบริการหลังการขาย/อะไหล่ (AFTER SALES SERVICE/SPARE PARTS)
 • การบริการหลังการขาย/อะไหล่ (AFTER SALES SERVICE/SPARE PARTS)
 • การบริการหลังการขาย/อะไหล่ (AFTER SALES SERVICE/SPARE PARTS)
 • การบริการหลังการขาย/อะไหล่ (AFTER SALES SERVICE/SPARE PARTS)
 • การบริการหลังการขาย/อะไหล่ (AFTER SALES SERVICE/SPARE PARTS)

การบริการหลังการขาย/อะไหล่ (AFTER SALES SERVICE/SPARE PARTS)

รายละเอียด

 • 1.งานแจ้งซ่อม(Emergency call)

  บริษัท ออนวัลล่า จำกัด มีบริการรับแจ้งซ่อม  สำหรับลูกค้าที่เป็นสัญญาบริการและลูกค้าทั่วไป โดยลูกค้าที่เป็นสัญญาบริการ สามารถขอรับบริการได้ทันที ส่วนลูกค้าทั่วไปสามารถโทรแจ้งซ่อมมาได้ โดยทางบริษัทฯจะจัดส่งช่างผู้ชำนาญการของบริษัทฯ เข้าไปตรวจสอบแก้ไขและประเมินราคาเพื่อตำเนินการเสนอเอกสารตามขั้นตอน

  2.อะไหล่(Spare Parts)

  บริษัท ออนวัลล่า จำกัด มีการจัดเตรียมอะไหล่รอกและชิ้นส่วนต่างๆของเครนไว้ให้ลูกค้าทุกชนิดไว้เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ดังนั้นลุกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่ดี สะดวกและรวดเร็วตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านงานเปลี่ยนอะไหล่ที่ดีที่สุดจากเรา

  3.งานสัญญาบริการ (Service Contract)

  บริษัท ออนวัลล่า จำกัด มีการบริการที่เป็นลักษณะงานการดูแลรักษาสภาพรอกและเครนซึ่งประกอบด้วย งานตรวจเช็ค(Preventive Maintenance) และงาน ทดสอบน้ำหนักเครนหรือปั่นจั่น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศเรื่องความปลอดภัยของปั่นจั่น โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการฯ โดยรายการที่ตรวจสอบจะมีความถูกต้องตามมาตราฐานของกรมฯและผ่านการตรวจสอบและเซ็นรับรองโดยวิศกรที่ได้รับอนุญาติจากสภาวิศวกรแล้ว

  ตรวจสอบสภาพเครน(Test Load)

  โดยปกติทุกๆ 3 เดือน หรือตามแต่ลุกค้ากำหนด การบริการตรวจเช็ตรอก และเครนไฟฟ้า เป็นงานบริการตรวจเช้คสภาพรอก และเครนไฟฟ้าอย่างละเอียดรวมถึงระบบควบคุมการทำงานเครนและมีการบริการดูแลบำรุงรักษาระยะเวลา 1 ปี

  งานทดสอบน้ำหนักเครน(Test Load)

  งานทดสอบน้ำหนักเครน(Test Load) เป็นข้อบังคับตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีการทดสอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั่นจั่นที่ใช้งานอื่นฯ

  4.งานบริการหลังการขาย(Warranty)

  บริษัทฯให้ความสำคัญกับงาน บริการหลังการขาย ที่มีมาตราฐาน มีการรับประกันคุณภาพ 1-2ปี โดยลูกค้าจะได้รับความสะดวกในการบริการ โดยบริษัทฯจะมีการวางแผนเข้าดำเนินการเพื่อเข้าไปตรวจเช็คเครนให้กับลูกค้าในแต่ละรอบเดือนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้

  5.งานบริการสำรวจตำแหน่งของราวทางวิ่ง

  การสำรวจรางวิ่งสำหรับเครน คือการวิเคราห์รางระดับและแนว ซึ่งเครนควรเคลื่อนที่หรือวิ่งไปตามรางวิ่งโดยมีการเอียงน้อยที่สุดและไม่มีการติดขัด การเคลื่อนที่บนร่างอย่างไม่เหมาะสมทำให้ล้อและรางสึกหรอก่อนเวลาอันควร ซึ่งส่งผลให้เกิดการซ่อมแซมและการหยุดทำงานที่มีค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้งเครนทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพและอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ควร

  6.การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติกับเครน

  การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติกับเครนหรือปั่นจั่น เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานงานกับเครนและผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแลรับผิดชอบการใช้งานในแต่ละวัน ประสิทธิการทำงานที่ปลอดภัยของเครนสำหรับการฝึกอบรมนี้จะช่วยให้ผู้อบรมได้ทราบถึงวิธีการทำงานที่จะช่วยลด ข้อผืดพลาดจากผู้ปฏิบัติงานซึ่งอาจก่อให้เกิดการหยุดทำงานโดยไม่จำเป็น การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานกับเครนจะสามารถให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อช่วยหลีกเหลี่ยงได้รับบาดเจ็บสาหัสอันเนื่องมาจากการใช้งานเครนอย่างไม่เหมาะสม ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดในด้านต่างๆที่กฏหมายกำหนดสำหรับการใช้งานเครนของในแต่ละพื้นที่

  We are divided into several aspects of service as follows.

  1.The repair work (Emergency call)

  We have service repairs for the customers a service contract and the general customers by the client is contract services can get the services immediately. The generalcustomers can call to repair. We will deliver the specialist to check and appraisal to the price offer according to the next stage.   

  2. Spare parts

  We are preparing a spare parts of the hoist and crane for all types of customers to meet the needs of customers.Therefore,customers are assured to get good service,convenient, fast and responsive in the needs of customers in the event the best parts from us.

  3. The service contract

  We with the service style of care of hoist and crane, which consists of Condition check crane preventive maintenance and test weight crane (Test Load) in service inspection of components and equipment of the crane in order to meet the safety announcement of crane by the Ministry of labour and social welfare. The inspection items are correct according to the standard of the Department and pass the inspection and signed by engineers who received permission from the Council.

  Preventive Maintenance

  Usually, every 3 months or according to customer specifications,services check hoist and crane electric is a service check and electric control system of cranes including a service maintenance period in 1 years.
       
  The Load Testing

  Test weight crane (Load Test) is an enforcement of the law that must provide the testing components and devices of the cranes and other applications.

  4. After sales service (Warranty)

  We after-sales service with standard is to guarantee the quality 1-2 years by the customer can get easy access to services. The company is planning to continue to go check the crane to customers in each month in accordance with the agreed.
           
  5. Service work examining the runway rail crane.​

  The rail for the crane is the analysis of the level and vertical grid. The crane should move or run along the rail to run with minimal tilt and no jamming. The movement on rails improperly made wheel and rail wear prematurely which resulted in the repair and stop working with high cost as well as the crane working efficiency and is lower than it should be.

  We are using automatic camera system for survey operations using cranes.

  6. Crane Operator Training​

  Training is necessary for using the crane. It is necessary for workers with a crane and who is responsible for overseeing the work on a daily basis. The performance of a crane for this training will help participants learn how to work to reduce errors by the operator, which could cause unnecessary downtime. Training workers with a crane will be able to provide more knowledge to help avoid serious injury due to improper use of a crane. The participants will learn the various requirements in the law for the use of crane.