เครื่องจักรประเภทรอก เครน หรือปั้นจั่นทุกประเภทถือเป็นเครื่องจักรควบคุมที่มีความเสี่ยงอันตรายอย่างมาก เนื่องจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับปั้นจั่นหรือเครนยังมีให้เห็นบ่อยครั้ง แต่ละครั้งล้วนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและสูญเสียชีวิต ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามหลักความปลอดภัย เนื่องจากผู้ใช้งานขาดการฝึกอบรมก่อนการใช้งาน

          กระทรวงแรงงานจึงออกกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554 เพื่อบังคับให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างที่ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ได้รับการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อนปฏิบัติหน้าที่จริง และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นทุกสองปีหรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเกี่ยวกับปั้นจั่นในสถานที่ทำงาน

หลักสูตรผู้ใช้งานปั้นจั่นเหนือศีรษะ 

 • หลักสูตรเต็ม 4 ผู้ จำนวน 18 ชั่วโมง ตามกฎหมาย ดังนี้
 1. ผู้บังคับปั้นจั่น 
 2. ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ 
 3. ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ 
 • หลักสูตรทบทวน 4 ผู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ตามกฎหมาย ดังนี้
 1. ผู้บังคับปั้นจั่น 
 2. ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ 
 3. ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ 

หลักสูตรผู้ใช้งานปั้นจั่นชนิดรถ เรือ ปั้นจั่นเคลื่อนที่ 

 • หลักสูตรเต็ม 4 ผู้ จำนวน 24 ชั่วโมง ตามกฎหมาย ดังนี้
 1. ผู้บังคับปั้นจั่น 
 2. ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ 
 3. ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ 
 • หลักสูตรทบทวน 4 ผู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ตามกฎหมาย ดังนี้
 1. ผู้บังคับปั้นจั่น 
 2. ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ 
 3. ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ 

ความหมายของคำว่า 4 ผู้ ในหลักสูตรผู้ใช้งานปั้นจั่น อธิบายได้ดังนี้

 1. ผู้บังคับปั้นจั่น คือ ผู้ซึ่งมีหน้าที่บังคับการทำงานของปั้นจั่น ให้ทำงานตามความต้องการ
 2. ผู้ให้สัญญาณ คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ใช้สัญญาณมือหรือสัญญาณสื่อสารชนิดอื่นกับผู้บังคับปั้นจั่น 
 3. ผู้ยึดเกาะวัสดุ คือ ผู้ทำหน้าที่ผูก มัด หรือเกี่ยววัสดุที่ให้ปั้นจั่นยก
 4. ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น คือ ผู้ทำหน้าที่อำนวยการใช้ หรือสั่งการ ให้ผู้บังคับปั้นจั่นปฏิบัติตามตลอดจนพิจารณาพิกัดน้ำหนักที่จะทำการยก

 

𝗢𝗻𝘃𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 𝗟𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲𝗱
https://lin.ee/CkFARkM
02-193 5380-5
088-874 7380

#ONVALLA#overheadcrane#crane#เครนอุตสาหกรรม#เครนโรงงาน#ซ่อมเครน#อะไหล่เครน#ABUS#ติดตั้งเครน#รอกABUS#รอกสลิง#รอกไฟฟ้า#รอกสลิงไฟฟ้า#รอกโซ่ไฟฟ้า#ซ่อมรอก#ขายรอก#อะไหล่รอก