▶▷ Get to know 𝐒𝐎𝐋𝐀𝐑 𝐂𝐄𝐋𝐋 𝐒𝐘𝐒𝐓𝐄𝐌 ◀
✎ เมื่อพูดถึงระบบโซลาร์เซลล์นั้น 𝗢𝗡𝗩𝗔𝗟𝗟𝗔 จะมาแนะนำองค์ประกอบของระบบโซลาร์เซลล์ มี 2 ส่วนประกอบหลักที่สำคัญ คือ แผงโซลาร์เซลล์ และ อินเวอร์เตอร์
● สำหรับตัวแผงโซลาร์เซลล์ ▸ รับแสงอาทิตย์มาสร้างไฟฟ้ากระแสตรง
● ในส่วนของอินเวอร์เตอร์ ▸ ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อให้ใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้
เพื่อให้เราใช้โซลาร์เซลล์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบดูแลระบบโซลาร์เซลล์ได้อย่างเหมาะสม ให้เกิดความคุ้มค่าและยั่งยืนสูงสุด
สอบถามเพิ่มเติม
☎️ 02-193 5380-5