ขั้นนตอนการขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์ ต้องทำอะไรบ้าง? ซึ่งหลักเกณฑ์ในการยื่นขออนุญาตเพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์ จะพิจารณาจากขนาดการผลิตกระแสไฟฟ้าของระบบโซล่าเซลล์ที่ติดตั้ง โดยแยกเป็น 3 เงื่อนไขดังนี้

– เงื่อนไขที่ 1 : แผงโซล่าเซลล์ (PV) < 200kWp (<200,000 Watt)
– เงื่อนไขที่ 2 : แผงโซล่าเซลล์ (PV) >= 200kWp แต่ไม่เกิน 1,000kWp (200,001 Watt – 1,000,000 Watt)
– เงื่อนไขที่ 3 : แผงโซล่าร์เซลล์ (PV) >=1,000kWp (1,000,000 Watt) ขึ้นไป

ซึ่งตามโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย (ประเภทที่1) ต้องมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ (kWp) เท่านั้น และ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถขายไฟส่วนที่เหลือคืนให้กับการไฟฟ้า ในอัตรารับซื้อไฟฟ้า 2.2 บาท/หน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี แต่หากไม่เข้าร่วมโครงการโซล่าภาคประชาชนสามารถติดตั้งได้มากกว่า 10 กิโลวัตต์ (kWp)

 

4 ขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์ PEA เพื่อความปลอดภัยและทำให้การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ติดตั้งจะต้องดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่างๆดังนี้

  1. ยื่นใบอนุญาติก่อสร้าง เพื่ออาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.1) กับหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเทศบาล/ อบต. ในเขตพื้นที่ เพื่อทำการดัดแปลงโครงสร้างบนหลังคาก่อนทำการติดตั้ง

สิ่งที่ต้องเตรียม

– แบบคำขอ ข.1 แบบแปลนแสดงแผนผังและโครงสร้างหลังคา โครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์และรายละเอียดของการติดตั้ง
– รายการคำนวณโครงสร้าง แบบฟอร์มการสำรวจอาคาร เอกสารรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงาน (โยธา)

เมื่อได้รับหลักฐานการอนุญาตติดตั้งจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็ทำการติดตั้งได้เลย

  1. ลงทะเบียน

เพื่อแจ้งประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ที่สำนักงาน กกพ. หรือบนเว็ปไซต์ของสำนักงาน กกพ. ได้ที่ https://www.cleanenergyforlife.net/

สิ่งที่ต้องเตรียม
– สำเนาหลักฐานการยื่นแจ้งจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
– ภาพถ่ายการติดตั้งอุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์ที่เห็นครบชุดแผง อินเวอร์เตอร์
– แบบ Single Line Diagram ทางการไฟฟ้า พร้อมวิศวกรไฟฟ้ากำลังลงนามรับรอง
– แบบแปลนโครงสร้างการติดตั้งและรายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมวิศวกรโยธาลงนามรับรอง
– เอกสารมอบอำนาจ (กรณีทำมอบอำนาจ)
– ชนิด รุ่น ยี่ห้อ Spec ของแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้ง
– ชนิด รุ่น ยี่ห้อ Spec ของ Inverter ที่ขึ้นทะเบียนกับการไฟฟ้า หรือตามมาตรฐานของการไฟฟ้าแล้วเท่านั้น
– สำเนาบัตรประชาชนที่ตรงกับชื่อผู้ใชไฟ
– บิลค่าไฟ
– ติดต่อ การไฟฟ้าฯ เพื่อตรวจสอบและทดสอบการเชื่อมต่อ

เมื่อผู้ติดตั้งได้รับหนังสืออนุญาตประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากทากกพ. เรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการประสานงานต่อกับทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่ของการติดตั้ง เพื่อเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าต่อไป

  1. แจ้ง กฟน. หรือ กฟภ. (PEA)

ทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการขายไฟหรือขอขนานไฟผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้า MEA ที่ https://myenergy.mea.or.th/ และลงทะเบียนของ PEA ได้ที่ https://ppim.pea.co.th:4433/app/project/eco (ในส่วนของ PEA ไม่เข้าร่วมโครงการขายไฟให้เตรียมเอกสารไปยื่นกับการไฟฟ้าเขตของพื้นที่นั้นๆ)

สิ่งที่ต้องเตรียม
– แบบคำขอ ข.1
– เอกสารแสดงแผนผังและโครงสร้างหลังคา
– บัตรประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้า
– หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า (CA) ตามใบแจ้งหนี้การไฟฟ้าฯ (โดยมิเตอร์ 1 เฟส จะสามารถติดตั้งได้สูงสุด 5kw. และ– มิเตอร์ 3 เฟส จะขอติดตั้งได้สูงสุด 10kw.
– เอกสารมอบอำนาจ (กรณีทำมอบอำนาจ)
– ชนิด รุ่น ยี่ห้อ Spec ของแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้ง
– ชนิด รุ่น ยี่ห้อ Spec ของ Inverter ที่ขึ้นทะเบียนกับการไฟฟ้า หรือตามมาตรฐานของการไฟฟ้าแล้วเท่านั้น
– แผนภูมิระบบไฟฟ้า (single line diagram) ที่มีการเซ็นรับรองแบบโดยวิศวกร พร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชี (ใบกว.)– ข้อมูลของแผนที่ตั้ง รูปถ่ายหน้าบ้าน และรูปถ่ายที่เห็นแผงโซล่าครบทุกแผง

  1. ยื่นสำเนาหนังสือรับ

เมื่อแจ้งยกเว้นการขออนุญาตฯ จาก กกพ. และ กฟน. หรือ กฟภ. ผ่านเรียบร้อย จะต้องไปชำระค่าบริการต่างๆ ค่าขนาดไฟ และทำสัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้า (ในกรณีเข้าร่วมโครงการโซล่าถาคประชาชน) จากนั้นการไฟฟ้าจะเข้าไปตรวจสอบสายภายใน และระบบการผลิต เมื่อผ่านตามข้อกำหนดต่างๆแล้ว การไฟฟ้าก็จะทำการเปลี่ยนประเภทมิเตอร์ไฟฟ้าให้เป็นมิเตอร์สำหรับโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ และทำการเชื่อมต่อ COD กับระบบของการไฟฟ้า จากนั้นก็จะสามารถเริ่มใช้งานโซล่าเซลล์ระบบออนกริดได้เลย