เกี่ยวกับเรา

บริษัท ออนวัลล่า จำกัด

บริษัท ออนวัลล่า จำกัด เราเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย อาทิเช่น เครน รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้ายี่ห้อABUS และอุปกรณ์ต่างๆพร้อมอะไหล่ ซึ่งควบคุม งานการออกแบบ การประกอบ และติดตั้งระบบ โดยทีมงานวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและเอกชน โรงงานประกอบของเราได้เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน ทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด งานเครน เครนมาตรฐาน เครนออกแบบพิเศษ ตั้งแต่ 500 กิโลกรัม ถึง 500 ตัน ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน DIN ,EN และมาตรฐานสากล สินค้าของเรามุ่งเน้นให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตั้งและส่งมอบตรงต่อเวลา คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด มีบริการหลังการขาย ซ่อมบำรุง ปรับแต่ง โอเวอร์ฮอล์ พร้อมรับตรวจสภาพเครน โดยมีการรับรองตรวจสอบเครนตามกฏหมายพร้อมออกใบปจ.1โดยวิศวกรที่ได้รับอนุญาตจากสภาวิศวกร พร้อมทั้งมีการจำหน่ายอุปกรณ์ ชิ้นส่วน อะไหล่ นอกจากนี้เรายังมีศูนย์ฝึกอบรมผู้ใช้งานเครนอบรมตามกฏหมาย นอกจากสินค้าประเภท เครน รอก และอุปกรณ์ต่างๆ แล้ว บริษัท ออนวัลล่า จำกัด ยังเป็นผู้นำเข้า และผู้แทนจำหน่ายสินค้าอีกมากมาย

logo Onvalla 2017 [Master]-01

ประวัติความเป็นมา ออนวัลล่า

TIMELINE INFO ONVALLA. THAI

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ VISION

มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจระบบขนถ่ายวัสดุและธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากลแบบครบวงจร

เกี่ยวกับเรา

พันธกิจ MISSION

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโต มีชื่อเสียง
และเพิ่มคุณค่าอย่างยั่งยืน ตลอดห่วงโช่คุณค่าธุรกิจ

วัฒนธรรมองค์กร

เกี่ยวกับเรา

Accountability & Commitment

ความรับผิดชอบ การรักษาคำพูด

Accountability มีความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงานและการตัดสินใจในทุกกิจกรรม มีการควบคุมติดตาม และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากการกระทำของตนเองและผู้อื่น เช่น ผู้ใต้บังคับบัญขา และ/หรือ ทีมงาน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน

Commitment การรักษาคำพูด มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อผูกมัด ข้อตกลงร่วมกัน รวมถึงคำมั่นพันะสัญญาใดๆ อันจะก่อให้ได้เป็นผลงานของทีมงาน เพื่อเป้าหมายสูงสุดขององค์กร

เกี่ยวกับเรา

Communication

การสื่อสาร

Communication การถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข่าวสาร อย่างสร้างสรรค์ ทั้งกายในแสะกายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกัน เข้าใจถูกต้องตรงกัน และได้ผลลัพธิ์ที่ตกลงร่วมกัน

เกี่ยวกับเรา

Teamwork

การทำงานเป็นทีม

Teamwork การร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน สนับสนุนเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน แบ่งงาน แต่ไม่แบ่งฝ่ายเคารพให้เกียรติคนในทีม รู้ชัดถึงเป้าหมายและมีอุดมการณ์ เดียวกันในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

เกี่ยวกับเรา

Integrity

ความซื่อสัตย์

Integrity มีความซื่อสัตย์ในการทำงาน ยึดมั่นในความถูกต้อง มีหลักการและเหตุผล ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา มีความยุติธรรมไม่เอาเปรียบ รักษาผลประโยชน์ของบริษัท

เกี่ยวกับเรา

Organizing

การบริหารจัดการ

Organizing การบริหารจัดการตนเอง จัดสำดับความคิด จัดระเบียบ กิจกรรมต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างเหมาะสม คุ้มค่า และปฏิบัติการได้สำเร็จตามแผนที่กำหนด

เกี่ยวกับเรา

New Innovation

นวัตกรรมใหม่

New Innovation การใช้ความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตให้กับบริษัท พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กร

เกี่ยวกับเรา

Service Mine

บริการด้วยใจ

Service Mine ยิ้มแย้มเจ่มใส สร้างความประทับใจ อ่อนน้อมถ่อมตน มีความอดหน รู้จักควบคุม อารมณ์ ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค กระตือรือร้น ทุ่มเททำางาน

มาตรฐานรับรองคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ ISO

นโยบายคุณภาพ (ISO 9001:2015)

“สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า โดยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในด้านคุณภาพ
บริการ อะไหล่ การส่งมอบ ความปลอดภัย  รักษาสิ่งแวดล้อม และราคา”

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) 

“มุ่งมั่นลดอุบัติเหตุ ส่งเสริมความปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
พร้อมเสริมสร้างสุขอนามัยในการทำงาน และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม”

นโยบายสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) 

“มุ่งมั่นลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการใช้พลังงานและทรัพยากร ป้องกันการเกิดมลพิษ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง”

ISO 45001.18 RCXA - CERTIFICATE ONVALLA
ISO 9001.15 RCXA - CERTIFICATE ONVALLA (DAkkS)
ISO 9001.15 RCXA - CERTIFICATE ONVALLA (NAC)_Page_1
Social
About Us
Onvalla-linkTree
ข้อมูลติดต่อ

50 หมู่ 20 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

02-193 5387

บริษัท ออนวัลล่า จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ © 2020