การคำนวณพื้นที่ติดตั้ง Solar Cell โซล่าเซลล์
วิธีที่ 1 การดูหน่วยการใช้ไฟจริงที่มิเตอร์ คำนวณการติดโซล่าเซลล์ จากการไปจดหน่วยการใช้ไฟจริง 3-7 วัน เพื่อหาค่าเฉลี่ย
1.หาค่าเฉลี่ยการใช้ไฟช่วงกลางวัน โดยไปจดที่เวลา 8.00 และ 17.00 น. เช่น
วันที่ 1 ใช้ไฟไป 20 kWh
วันที่ 2 ใช้ไฟไป 25 kWh
วันที่ 3 ใช้ไฟไป 20 kWh
ตัวอย่างการคำนวณ    20+25+20 หาร 3 วัน  =  21.6 kWh

2.ใช้แผงโซลาร์เซลล์กำลังผลิตเท่าไร

แผงโซลาร์เซลล์ 1 วัน ผลิตไฟคิดเป็นค่าเฉลี่ย 5 ชั่วโมง ดังนั้น 21.6 หาร 5 = 4.32 kW
แสดงว่าบ้านเราควรติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ประมาณ  5 kW (5,000 W) (จำนวน kW ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของแต่ละบริษัท)

3.จำนวนแผง

โซลาร์เซลล์  1 แผง ผลิตไฟได้ 400-500 W  ใช้ตัวเลขกลางๆที่ 450 W ดังนั้น 5,000 หาร 450 = 11.1 แสดงว่าควรติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จำนวน  12 แผง

4.พื้นที่ติดตั้ง

1 แผง ขนาดประมาณ 1×2 ม. = 2 ตร.ม. ดังนั้นใช้พื้นที่ติดตั้งทั้งหมด 12×2 = 24 ตร.ม.

5.การประหยัดค่าไฟ

คิดที่ค่าไฟหน่วยละ 4 บาท  จะลดค่าไฟ วันละ     21.6 x 4 = 86.4 บาท หรือเดือนละ  86.4 x 30 = 2,592 บาท (คิดจากการใช้ไฟช่วงกลางวันที่ลดลง ไม่ได้คิดจากการผลิตไฟได้สูงสุด เพราะระบบโซลาร์เซลล์จะผลิตไฟฟ้าตามที่มีการใช้จริง)

6.ระยะคืนทุน

1 ปี ลดค่าไฟ 2,592 x 12 =  31,104 บาท
กำลังผลิต 5 kW ราคา 2-3 แสนบาท  คิดที่ราคากลางๆ ประมาณ 250,000  หาร  31,104  = 8 ปี
วิธีที่ 2 คำนวณจากการใช้ไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด เป็นการหากำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปิดในช่วงกลางวัน โดยดูกำลังไฟฟ้าซึ่งมีหน่วยเป็นวัตต์ (W) ที่ฉลากของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด

1.หาการใช้ไฟในช่วงกลางวัน

สามารถใช้สูตรคำนวณคือ
การใช้ไฟ =  กำลังไฟฟ้า (วัตต์) x จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้า x จำนวนชั่วโมงที่ใช้ในช่วงกลางวัน

เช่น

  • เครื่องปรับอากาศขนาด 12000 บีทียู ใช้ไฟ 1,000 วัตต์ x จำนวน 1 เครื่อง x 5 ชั่วโมง = 5,000 วัตต์
  • เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู ใช้ไฟ 2,500 วัตต์ x จำนวน 1 เครื่อง x 3 ชั่วโมง = 7,500 วัตต์
  • ตู้เย็น 14 คิว ใช้ไฟ 200 วัตต์ x จำนวน 1 เครื่อง x 9 ชั่วโมง = 1,800 วัตต์
  • ทีวี ใช้ไฟ 100 วัตต์ x จำนวน 1 เครื่อง x 3 ชั่วโมง = 300 วัตต์

รวมมีการใช้ไฟ  5,000 + 7,500 + 1,800 + 300 = 14,600 วัตต์ หรือเท่ากัน 14.6 กิโลวัตต์ (kW)

2.ใช้แผงโซลาร์เซลล์กำลังผลิตเท่าไร

แผงโซลาร์เซลล์ 1 วัน ผลิตไฟคิดเป็นค่าเฉลี่ย 5 ชั่วโมง  ดังนั้น  14.6 หาร 5  = 2.92 kW
แสดงว่าบ้านเราควรติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ประมาณ  3 kW (จำนวน kW ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของแต่ละบริษัท)
หมายเหตุ : ตัวอย่างนี้เป็นการคำนวณโดยใช้ตัวเลขโดยประมาณ ซึ่งการคำนวณของแต่ละบริษัทอาจแตกต่างกัน และใช้ปัจจัยในการคิดต่างกัน จึงควรให้บริษัทผู้ติดตั้งมาประเมินหน้างานจึงจะได้ผลแม่นยำที่สุดฃ

 

𝗢𝗻𝘃𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 𝗟𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲𝗱
สอบถามเพิ่มเติม
☎️ 02-193 5380-5
☎️ 088-874 7380