บริษัท ออนวัลล่า จำกัด ให้ความสำคัญต่อระบบบริหารงานคุณภาพ ที่จะช่วยในการปรับปรุงสมรรถนะในภาพรวมขององค์กร ให้องค์กรมีความสามารถในการผลิตสินค้า และให้การบริการตรงตามความต้องการของลูกค้า และวัตถุประสงค์ขององค์กร
ISO 9001 คืออะไร?
     ISO 9001 คือ ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) เป็นมาตรฐานระบบคุณภาพที่กำกับดูแลทั้งการออกแบบ และพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ โดยจะมีการควบคุมและตรวจสอบขั้นตอน รวมถึงวิธีการทำงานผ่านระบบอย่างละเอียด เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับองค์กร
ISO 45001 คืออะไร?
     ISO 45001คือ ระบบที่พูดถึงเกี่ยวกับความมีสุขอนามัย และความปลอดภัยในที่ทำงาน ในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน และโรคจากการทำงานซึ่งเป็นภาระที่สำคัญในธุรกิจ
ทางบริษัท ออนวัลล่า จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ตั้งแต่ปี 2563 ทำให้บริษัทเป็นที่น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ