ปัจจุบันเครนถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท
เครน คือ เครื่องจักรกลที่ใช้ยกสิ่งของหนัก ขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ แล้วเคลื่อนที่ไปมาโดยรอบ หรือตามทิศทางที่กำหนดไว้ โดยการออกแบบเครนนั้นจะใช้คานตรงกลางของเครนเป็นที่รับน้ำ
หนักของการยก ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการออกแบบที่แข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้งาน
บริษัท ออนวัลล่า จำกัด มีการพัฒนา เรียนรู้ประเภท และลักษณะต่างๆ ของเครนอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถออกแบบเครนให้ลูกค้านำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม กับงานแต่ละประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
#ONVALLA #ABUS #ABUSCRANE