มาตรฐาน ISO 45001:2018

               บริษัท ออนวัลล่า จำกัด ให้ความสำคัญต่อสวัสดิภาพของพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการภายในองค์กร เพื่อลดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานด้วยระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

             โดยการจัดลำดับกระบวนการผลิต การใช้เครื่องจักรในการยกและขนถ่ายสินค้าที่มีน้ำหนักมาก เพื่อช่วยลดการสูญเสีย การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ของพนักงานจากการปฏิบัติงาน

#ONVALLA  #ISO45001